Entry no. 5699

Pixelkarte 25 Swisstopo 1998 Region SNP: Waldton

-
-
-
GIS Raster Layer
wton7740
\maindata\images\pk25
-
-
File (digital)
1998
0
-
-
5497Swisstopo Pixelkarte 25000 GIS Data Series Swisstopo 0
-