PARCS

Entry no. 27945

TBT59 Orchideen

-
-
-
Project
-
Q:\prjdata\prj_gissnp\atlas\59_orchideen
-
SNP
None
2013
0
-
-
8652Atlas, 100 Jahre SNP Project Eisenhut, A., SNP 2010
ID TITLE DATATYPE AUTHOR/OWNER YEAR
27972TBT59 Orchideen: Art und Anzahl Beobachtungen 2010-2012 GIS Vector Layer B. Wartmann 2012
27951TBT59 Orchideen Map (digital) SNP 2013
27953TBT59 Orchideen: Frequencyanalyse Project SNP 2012
27952TBT59 Orchideen: Clusteranalyse Project SNP 2012
41287Orchideen - Erste Ergebnisse systematischer Kartierung (Atlas S. 98-99) Publication Wartmann, B., Schweiger, A. 2014